thumbs
นายประมุข จันสุพรม
ปลัดเทศบาลตำบลไพล

thumbs
นางชนกเนตร ปทุมทอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

thumbs
นางธิติธร เรืองมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

thumbs
นายกันตวิชญ์ เรืองมณี
นักพัฒนาชุมชน

thumbs
นางหทัยกาญน์ แตงกวารัมย์
นักจัดการงานทั่วไป

thumbs
นางสาวทัศนียา กองศรี
นักทรัพยากรบุคคล

thumbs
นายทัชชกร ขันธรักษา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

thumbs
นายวีรชัย สงนอก
เจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นายปิติพัฒน์ วรนาถอุไรพงศ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

thumbs
นางนภาพร เทียบแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นายจรัญ ทับพิมาย
พนักงานจ้างทั่วไป

thumbs
นายอนุชา ชอบนา
พนักงานจ้างทั่วไป

Share on Line
Share on Pinterest