วันที่ หมวดหมู่ รายการ
29 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.โดยการปู แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 (เส้นกลางบ้าน) ตำบลไพล โดยวิธีคัดเลือก
17 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รา่ยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.โดยการปู แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 (เส้นกลางบ้าน) ตำบลไพล โดยวิธีคัดเลือก
3 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.โดยการปู แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 (เส้นกลางบ้าน) ตำบลไพล
21 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 (เส้นกลางบ้าน) ตำบลไพล
21 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓o วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓o วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดไพลถึงสายลำนางเลิ้ง หมู่ที่ 3,4,7 และ 9 ตำบลไพล โดยวิธีคัดเลือก
1 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการเครื่องจักร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการเครื่องจักร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดไพลถึงสายลำนางเลิ้ง หมู่ที่ 3,4,7 และ 9 ตำบลไพล โดยวิธีคัดเลือก
28 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest